English Türk

TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI

 

 Haberler

 

 • 30 Temmuz Dünya İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
2013 yılında, Üye Devletler A/RES /68/192 sayılı kararı kabul etmişler ve 30 Temmuz'u Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak ilan etmişlerdir...devamı
 
 • Avukatlar için Uluslararası insan Hakları Mekanizmalarına dair çalıştay düzenlendi

25-26 Haziran 2015 tarihinde Avukatlar için Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına dair iki günlük bir çalıştay düzenlendi... devamı

 

 • Türkiye Evrensel Periyodik İnceleme (EPİM)  Çalışma Grubu Raporu kabul edildi
26 Haziran 2015 tarihinde EPİM Çalışma Grubu'nun Türkiye Periyodik İnceleme Raporu kabul edildi... devamı
 
 • EPİM 21. oturumunda incelenen ülkelerin Çalışma Grubu Raporları 25-26 Haziran tarihlerinde kabul edilecek
EPİM 21. oturumunda (Ocak 2015) incelenen devletlerin Çalışma Grubu Raporları 25-26 Haziran tarihlerinde kabul edilecek...devamı
 
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının İnsan Hakları Konseyi'nin oturumuna katılabilmesi için başvuru tarihleri 
İnsan Hakları Konseyi'nin yaklaşan oturumun katılmak için sivil toplum kuruluşlarının başvuru tarihleri söyledir... devamı
 
 • Türkiye Evrensel Periyodik İncelemeden geçti
Türkiye'nin insan hakları karnesi  27 Ocak 2015 Salı günü BM İnsan Hakları Konseyi'nde Evrensel Periyodik İnceleme Grubu tarafından ikinci kez gözden geçirildi... devamı
 

 BM İnsan Hakları Tematik Grubu Üyesi BM Kuruluşlarının İnsan Haklarına Dair Çalışmaları

 BM İnsan Hakları Tematik Grubu 8 BM organı, fonu ya da programından oluşmaktadır: UNDP, ILO, UNHCHR, UNICEF, UNFPA, UNHCR, IOM, UNIC, OHCHR. 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

 

UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin rolüne büyük önem veriyor. UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor.

 

 • Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi... devamı

 

 • Birleşmiş Milletler Kadının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı... devamı

 

 UNDP'nin İnsan hakları alanındaki diğer çalışmaları

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

 

Birleşmiş Milletler kuruluşları içinde hükümet, işveren ve işçiden oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluş olan ILO, sosyal adaletin temel unsurları olan insan haklarına saygıyı, saygın yaşam standartlarını, insanca çalışma koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya çaba göstermektedir. Bu hedefler çerçevesinde ILO Ankara; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 10.02.2009 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıtdışı istihdamı engellemeyi öncelikli hedefleri arasına getirmiştir.

 

 • Türkiye’de kadınlar için insana yakışır iş imkânları sağlanması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine yönelik aktif işgücü piyasası politikaları pilot projesi... devamı
 
 • Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri ile Mücadele Projesi... devamı
 
 
 
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Türkiye arasındaki mevcut işbrirliği Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve sığınmacılarla ilgili ulusal yasal çerçevesi bağlamında şekillenmektedir.  Son 54 yılda, BMMYK Türkiye ve yakın işbirliği içinde birlikte çalışmaktadır. Türkiye kişiler için sığınma alanı sağlamıştır.  Türkiye uluslararası korumaya ihtiyacı olan kimselere koruma sağlarken, BMMYK ise kimlerin uluslararsı korumaya ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerin haklarına erişebilmesi için Türkiye'ye yardımcı olmaktadır.   Uluslararası koruma alanında Türk Devleti'nin ana ortağı olarak, BMMYK Türkiye Göç Tönetimi Genel Müdürlüğü'ne ve diğer ilgili ulusal kurumlara kurumsal kapasite geliştirme desteğinin yanı sıra yasal ve teknik destek sağlamaya devam etmektedir. BMMKYK uluslararası koruma talep eden Avrupa dışından gelen ve uluslararası  koruma talep eden kişilerin Mülteci Statüsünün Belirlenmesi görevini de yürütmektedir. 
 

 • Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi... devamı
 
 • Ulusal İltica Karar Prosedürlerinin Güçlendirilmesi Projesi...devamı

 

BMMKY'nin insan hakları alanındaki diğer çalışmaları

 

Birleşmiş Milleler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
 

 


 

TÜRKİYE’NİN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN LİSTESİ

 • Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Türkiye’nin raporlama tarihi 31 Ekim 2016 ( teyit edilecek)
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları Sözleşmesi, Türkiye’nin raporlama tarihi 30 Haziran 2016 (teyit edilecek)
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye’nin raporlama tarihi 3 Mayıs 2017 (teyit edilecek)

 

İNSAN HAKLARI BAŞVURU MEKANİZMALARI

 

LINKLER